Obchodné podmienky

Tieto obchodné podmienky sú jedinými a úplnými podmienkami použitia portálu STUDUJCESTUJ.SK (ďalej aj ako „portál“) umiestneného na internetovej doméne www.studujcestuj.sk.

Ak sa rozhodnete využiť služby portálu, uzatvárate ako používateľ (spotrebiteľ) s Prevádzkovateľom portálu zmluvu o jeho používaní. Právne vzťahy medzi Vami a Prevádzkovateľom sa riadia týmito obchodnými podmienkami a zákonnými ustanoveniami:

 • zákona č. 266/2005 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri finančných službách na diaľku a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
 • zákona č. 39/2015 Z.z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
 • zákona č. 186/2009 Z.z. o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej aj ako „zákon o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve“),
 • zákona č. 40/1964 Zb. Občianskym zákonníkom.
 • Ďalej tiež súvisiacimi právnymi predpismi Slovenskej republiky, najmä zákonom č. 22/2004 Z.z. o elektronickom obchode, zákonom č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách, zákonom č. 147/2001 Z.z. o reklame a zákonom č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov.

Z európskej legislatívy sú to najmä:

 • Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady č. 524/2013 o riešení spotrebiteľských sporov online
 • Nariadenie (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov, ďalej len „Nariadenie GDPR“

Portál STUDUJCESTUJ.SK slúži používateľom na informačnú kalkuláciu nákladov cestovného poistenia a na sprostredkovanie uzatvárania poistných zmlúv pre cestovné poistenie výlučne pre účastníkov  študijných pobytov a stáži v zahraničí.

Orgánom dohľadu je Národná banka Slovenska, Imricha Karvaša 1, 813 25 Bratislava.

1 Prevádzkovateľ portálu

Vlastníkom a prevádzkovateľom portálu je spoločnosť Modrá lagúna, spol. s r.o., J. Kollára 17, Prievidza, IČO: 51 014 432 ďalej aj „Prevádzkovateľ“). Všetky práva vyhradené.

Spoločnosť Umbrella Group, s.r.o., IČO: 44 068 000 ako samostatný finančný agent a Modrá lagúna, spol. s r.o., J. Kollára 17, Prievidza, IČO: 51 014 432  ako jej podriadený finančný agent využívajú pri svojej činnosti realizovanej prevádzkovaním portálu STUDUJCESTUJ.SK technické, systémové a procesné riešenia dodávané finančnou inštitúciou Groupama poisťovňa a. s., pobočka poisťovne z iného členského štátu, IČO: 47 236 060 (ďalej len „Groupama poisťovňa“). Spoločnosť Umbrella Group, s.r.o. má uzatvorenú písomnú zmluvu o finančnom sprostredkovaní v zmysle § 7 zákona  o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve s Groupama poisťovňou, na základe ktorej pre ňu vykonáva prostredníctvom svojho podriadeného finančného agenta spoločnosti Modrá lagúna, spol. s r.o., J. Kollára 17, Prievidza, IČO: 51 014 432  finančné sprostredkovanie.

Technické, systémové a procesné riešenia integrované v i-frame nástroji na výpočet poistného a uzatvorenie cestovného poistenia umiestnenom na portáli WWW.STUDUJCESTUJ.SK sú pod výlučnou kontrolou Groupama poisťovňa (ďalej len „i-frame Groupama“).

Práva k obsahu uvedenému na portáli

Vykonávateľom majetkovej zložky autorských práv k stránkam a grafickým zobrazeniam týchto stránok (súčastí portálu) s výnimkou i-frame Groupama – nástroja na výpočet poistného a uzatvorenie cestovného poistenia, ako aj k informáciám a materiálom na nich uvedených a k ich usporiadaniu je Prevádzkovateľ. Majiteľom autorských práv k i-frame Groupama na výpočet poistného a uzatvorenie cestovného poistenia je Groupama poisťovňa.

Celý obsah týchto stránok vrátane textu, web designu, tzv. layout stránok, technických náčrtov, grafiky, vyobrazení a usporiadaní súborov, odporučení používateľom portálu STUDUJCESTUJ.SK je chránený autorským právom.

2 Činnosti finančného sprostredkovania

Portál slúži pre sprostredkovanie poskytovania finančných služieb na diaľku v zmysle ustanovení zákona č. 266/2005 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri finančných službách na diaľku a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Prevádzkovateľ portálu STUDUJCESTUJ.SK dodržiava pri vykonávaní finančného sprostredkovania povinnosti uložené zákonom o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve.

Finančné služby na diaľku sú sprostredkované nasledovnými osobami:

Podriadený finančný agent

Prevádzka portálu je zabezpečovaná Prevádzkovateľom Modrá lagúna, spol. s r.o., ktorý je podriadeným finančným agentom registrovaným Národnou bankou Slovenska, v zozname podriadených finančných agentov, RegFAP: 242891,v podregistri poistenia alebo zaistenia. Prevádzkou portálu (ak ide o finančné sprostredkovanie podľa zákona o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve)  vykonáva Prevádzkovateľ činnosť podriadeného finančného agenta.

Samostatný finančný agent

Činnosť Prevádzkovateľa je činnosťou podriadeného finančného agenta vykonávanej na základe zmluvného vzťahu so spoločnosťou Umbrella Group, s.r.o., ktorá je samostatným finančným agentom a je registrovaná v Registri finančných agentov, finančných poradcov, finančných sprostredkovateľov z iného členského štátu v sektore poistenia alebo zaistenia a viazaných finančných agentov vedenom Národnou bankou Slovenska pod číslom 079313.

Činnosť samostatného finančného agenta vykonáva spoločnosť Umbrella Group, s.r.o.  na základe rozhodnutia Národnej banky Slovenska s číslom ODT-12458/2013 zo dňa 11.11.2013 v sektoroch: 1. poistenia alebo zaistenia, 2. kapitálového trhu, 3. prijímania vkladov, 4. poskytovania úverov a spotrebiteľských úverov, 5. doplnkového dôchodkového sporenia, 6. starobného dôchodkového sporenia.

3 Použitie portálu pre kalkuláciu nákladov poistenia, informácie pred uzatvorením poistnej zmluvy a uzatvorenie poistnej zmluvy

A/Pre použitie služieb portálu na informačnú kalkuláciu nákladov poistenia ani uzatvorenie poistnej zmluvy nie je potrebná registrácia na portáli.

Pre informačnú kalkuláciu nákladov cestovného poistenia je potrebné poskytnúť údaje o dĺžke trvaní cesty v zahraničí, o destinácii, veku, rizikovej činnosti a informáciu, či má klient zriadený účet v OTP Banke.

B/Pre uzatvorenie poistnej zmluvy používateľ poskytuje údaje v rozsahu:

meno, priezvisko, trvalý pobyt/prechodný pobyt, rodné číslo, dátum narodenia, štátna príslušnosť, druh a číslo dokladu totožnosti, kontaktné telefónne číslo, adresa elektronickej pošty a osobné údaje z dokladu totožnosti, typ pobytu v zahraničí, názov školy a vzťah ku škole. Ďalej korešpondenčnú adresu, v prípade, že nie je rovnaká ako adresa bydliska.

Uzatvorenie poistnej zmluvy sa riadi Všeobecnými poistnými podmienkami Groupama poisťovne pre cestovné poistenie VPP CP, Zmluvnými dojednaniami pre individuálne cestovné poistenie dojednané na diaľku Občianskym zákonníkom a ďalšími všeobecne záväznými právnymi predpismi uvedenými v úvode týchto obchodných podmienok.

Poisťovňou sa v týchto obchodných podmienkach rozumie Groupama poisťovňa, a. s., Miletičova 21, 821 09 Bratislava, Slovenská republika, IČO:47 236 060, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., Oddiel: Po, Vložka č.: 2019/B ako organizačná zložka umiestnená na území Slovenskej republiky poisťovne z iného členského štátu: Groupama Biztosító Zrt. so sídlom: Erzsébet királyné útja 1/C, 1146 Budapešť, Maďarsko, IČO: 01-10-041071 telefón: 02/208 54 208, internetová stránka: www.groupama.sk

Používateľ uzatvára poistnú zmluvu na diaľku, v zmysle ustanovení zákona č. 266/2005 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri finančných službách na diaľku a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Používateľ obdrží návrh poistnej zmluvy vo formáte .pdf zaslaný na používateľom uvedenú e-mailovú adresu, ktorú aktívne používa a jej vyplnením s týmto spôsobom zasielania poistnej zmluvy výslovne súhlasí. Používateľ je povinný po obdržaní zmluvnej dokumentácie sa s návrhom poistnej zmluvy a ďalšími zmluvnými dokumentmi riadne oboznámiť a ak súhlasí so všetkými podmienkami navrhnutého poistenia, pristúpi k zaplateniu poistného. Návrh poistnej zmluvy sa v zmysle všeobecných poistných podmienok a zmluvných dojednaní poisťovne, a v zmysle týchto všeobecných obchodných podmienok, ako aj v zmysle Občianskeho zákonníka považuje za prijatý (a zmluva sa považuje za uzatvorenú) až okamihom zaplatenia  poistného na účet Groupama poisťovne (to znamená okamihom pripísania finančných prostriedkov na účet poisťovne do 3 pracovných dní od jej uzatvorenia prostredníctvom portálu STUDUJCESTUJ.SK ), pokiaľ vo všeobecných poistných podmienkach poisťovne nie je uvedené inak.

Ak poistné nie je zaplatené v lehote uvedenej v návrhu zmluvy, považuje sa návrh zmluvy za neprijatý a poisťovňa nie je týmto návrhom zmluvy viazaná – poistenie nevznikne.

Používateľ portálu vyplnením a odoslaním formulára obsahujúceho údaje potrebné pre uzatvorenie poistnej zmluvy potvrdzuje, že sa oboznámil a súhlasí s podmienkami pre uzatváranie zmlúv na diaľku podľa zákona č. 266/2005 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri finančných službách na diaľku a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Na e-mailovú adresu Používateľa je po vyplnení a odoslaní formulára zaslaná nasledovná dokumentácia, ktorej obsah je zhodný s dokumentáciou potrebnou pre uzatvorenie poistnej zmluvy a zodpovedá dokumentácii požadovanej Groupama poisťovňou. Dokumentácia obsahuje údaje, ktoré boli používateľom poskytnuté pri vyplnení formulára.

Dokumentáciu predstavujú:

 • Návrh poistnej zmluvy pre Cestovné poistenie pre študijné pobyty a stáže,
 • Asistenčná karta,
 • Dokument Údaje pre platbu poistného
 • Všeobecné poistné podmienky pre cestovné poistenie VPPCP,
 • Potvrdenie o uzatvorení cestovného poistenia  pre študijné pobyty a stáže
 • Informačný dokument o poistnom produkte,
 • Zmluvné dojednania pre individuálne cestovné poistenie dojednané na diaľku,
 • Informácia poskytovaná dotknutým osobám podľa § 19 zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov,
 • Informácie pre spotrebiteľa pred uzavretím poistnej zmluvy na diaľku pre individuálne cestovné poistenie.

Spolu s vyššie uvedenou dokumentáciou bude Používateľovi zaslaný na e-mailovú adresu aj dokument Informácie pre klientov, za obsah ktorého zodpovedá Samostatný finančný agent.

4 Aktuálnosť dát a informácií uvedených na Portáli

Prevádzkovateľ na portáli STUDUJCESTUJ.SK uvádza presné a správne dáta a informácie, získavané a zverejňované s odbornou starostlivosťou zodpovedajúcej najvyšším štandardom na relevantnom trhu. Za aktuálnosť a správnosť informácií obsiahnutých v rámci i-frame Groupama zodpovedá Groupama poisťovňa.

Prevádzkovateľ neručí a nenesie zodpovednosť za zmeny poistných sadzieb, poistných podmienok, obchodných podmienok alebo za zmeny rozsahu poistného krytia.

Používateľ portálu STUDUJCESTUJ.SK je povinný pred uzavretím poistnej zmluvy s Groupama poisťovňou oboznámiť sa so všeobecnými poistnými podmienkami pre cestovné poistenie Groupama poisťovne a dokumentáciou podľa článku 3 týchto obchodných podmienok, ktorá mu bola zaslaná na emailovú adresu zadanú pri dojednávaní poistenia.

5 Platba poistného

Žiadny používateľ portálu neplatí poistné ani akékoľvek iné finančné plnenie za dojednané poistenie Prevádzkovateľovi. Používateľ zásadne platí poistné priamo Groupama poisťovni, ktorej poistný produkt si dojednáva. 

6 Informácie poskytnuté klientom

Používateľ portálu poskytuje pre potreby uzatvorenia poistnej zmluvy prostredníctvom portálu pravdivé, úplné a vecne správne údaje. Používateľ zodpovedá za pravdivosť, úplnosť a vecnú správnosť údajov a informácií, ktoré s úmyslom a cieľom uzatvoriť poistnú zmluvu poskytol. Ak používateľ pri vypĺňaní údajov alebo vo formulári dojednania poistenia uvedie nepravdivé, nesprávne alebo neúplné údaje, prípadne zamlčí rozhodujúcu skutočnosť, nesie všetku právnu a finančnú zodpovednosť za škody, ktoré takýmto konaním používateľa samotnému používateľovi, Prevádzkovateľovi, samostatnému finančnému agentovi alebo poisťovni vzniknú.

7 Zrušenie žiadosti o poistenie

Používateľ až do uzatvorenia zmluvy nie je obsahom uzatváranej poistnej zmluvy viazaný. Klient je oprávnený zrušiť svoju žiadosť o poistenie do momentu zaplatenia poistného na účet Groupama poisťovne, a to najmä telefonicky alebo e-mailom. Po právoplatnom uzatvorení poistnej zmluvy, ku ktorému dochádza zaplatením poistného, klient môže vypovedať poistnú zmluvu v súlade s všeobecnými poistnými podmienkami Groupama poisťovne a všeobecne záväznými právnymi predpismi.

8 Ochrana osobných údajov

Pravidlá ochrany osobných údajov sú upravené TU.

9 Záverečné ustanovenia

Portál STUDUJCESTUJ.SK má informatívny a odporúčací charakter. V prípade, ak Groupama poisťovňa odmietne na základe uzatvorenej poistnej zmluvy používateľovi portálu plniť z akéhokoľvek dôvodu, Prevádzkovateľ nezodpovedá používateľovi portálu za akékoľvek  hmotné, nehmotné, či finančné škody vzniknuté v súvislosti s neposkytnutím plnenia zo strany Groupama poisťovne.

Všetky informácie na portáli sú poskytované s odbornou starostlivosťou Prevádzkovateľa, ktorý však nenesie zodpovednosť za aktuálnosť, úplnosť, obsahovú alebo technickú presnosť údajov obsiahnutých v i-frame Groupama.

Prevádzkovateľ nezodpovedá za akékoľvek hmotné či nehmotné škody vzniknuté v súvislosti s použitím či zneužitím informácií zverejnených na portáli.

Prevádzkovateľ rovnako nezodpovedá za akúkoľvek škodu či poškodenie počítačovým vírusom pri akejkoľvek interakcii s portálom.

Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo upravovať či meniť stránku a informácie na nej uvedené bez predchádzajúceho upozornenia.

Kliknutím obzvlášť na logá alebo internetovú adresu poisťovne, prípadne iné odkazy, uvedené na portáli, je možné opustiť portál. Stránky iných subjektov, na ktoré odkazuje portál Prevádzkovateľa, nie sú stránkami Prevádzkovateľa, ale sú prevádzkované inými subjektmi a Prevádzkovateľ nezodpovedá za ich obsah, či informácie v nich uvedené.

Tieto obchodné podmienky sú platné a účinné ich zverejnením na portály STUDUJCESTUJ.SK.